Base Overtime - Nhắc nhở duyệt/xác nhận đề xuất in

Sửa đổi trên: Mon, 18 Tháng 4, 2022 tại 2:45 CH


Cuối chu kì, khi kế toán cần xử lý bảng lương cần các dữ liệu từ Overtime để tính toán lương cho nhận sự nhưng còn nhiều đề xuất chưa chưa được xử lý. Trong trường hợp này, bạn có thể thực hiện nhắc nhở xử lý bằng cách truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc vào app Base Overtime từ menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => Chọn mũi tên và chon "Nhắc nhở duyệt đề xuất" hoặc "Nhắc nhở xác nhận đề xuất"

- Nhắc nhở duyệt đề xuất: Thông báo tới những người duyệt đề xuất xử lý những đề xuất chưa duyệt

- Nhắc nhở xác nhận đề xuất: Thông báo tới người xác nhận cần xác nhận các đề xuất chưa được xác nhận
Bước 2: Chọn thời gian đề xuất được tạo để nhắc nhở => "Lưu lại"

- Thời gian được tính từ ngày... đến ngày... tính theo ngày tạo đề xuất

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.