Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 4/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 22 Tháng 4, 2022 tại 1:47 CH


Cập nhật tính năng tính công khi xin nghỉ theo giờ


1. Quy trình xử lý Timeoff theo giờ:

Ý nghĩa của việc duyệt 1 request timeoff [timeoff start, timeoff end]

- Đồng ý cho nhân viên nghỉ trong khoảng thời gian [timeoff start, timeoff end]

- Yêu cầu nhân viên đến công ty trước thời gian timeoff end

- Yêu cầu nhân viên ra ngoài sau thời gian timeoff start

Ý nghĩa của việc xác nhận timeoff theo giờ [timeoff start, timeoff end]

- Xác nhận nhân viên nghỉ trong khoảng thời gian [timeoff start, timeoff end]

- Xác nhận nhân viên đến công ty trước thời gian timeoff end

- Xác nhận  nhân viên ra ngoài sau thời gian timeoff start

? 1 timeoff theo giờ được confirm thì timeoff start, timeoff end sẽ tương đương với 2 log checkin


2. Các biến được cập nhật khi chính sách công ty có xin nghỉ theo giờ:

- computed_checkin: Giá trị nhỏ nhất giữa thời gian vào ca và thời gian bắt đầu của khoảng nghỉ phép đầu tiên, tính bằng giây

- computed_checkout: Giá trị lớn nhất giữa thời gian ra ca và thời gian kết thúc của khoảng nghỉ phép cuối cùng, tính bằng giây

- total_uto: Tổng thời gian nghỉ phép không lương, tính bằng giây


3. Các trường hợp có thể áp dụng với xin nghỉ theo giờ

a. Trường hợp 1: Xin nghỉ đi muộn về sớm


Ví dụ: 

Ca làm việc từ 8h - 12h

Shift start: 8h

Shift end: 12h

TOFF: timeoff xin nghỉ theo giờ

CI: checkin thực tế

CO: checkout thực tế


TOFF1: xin nghỉ theo giờ vào đầu ca làm việc (nghỉ 8h-9h)>> cần có 1 log chấm công trước 9h

TOFF2: xin nghỉ theo giờ vào giữa giờ ( nghỉ 9h-10h) >> cần có 2log chấm công sau 9h và trước 10h

TOFF3: xin nghỉ theo giờ vào cuối ca làm việc (nghỉ 11h-12h) >> cần có 1 log chấm công sau 11h

>> Hệ thống ghi nhận dữ liệu tính công như sau:

computed_checkin = first timeoff start = shift start = 8h

computed_checkout = End timeoff = shift end = 12h


b. Trường hợp 2: Xin nghỉ giữa giờ


Ví dụ:

Ca làm việc từ 8h-12h

Shift start: 8h

Shift end: 12h

TOFF: timeoff xin nghỉ theo giờ 

CI: checkin thực tế

CO: checkout thực tế 


Thời gian xin nghỉ theo giờ VD là 3 khung giờ

TOFF1: 9h - 9h30 >> cần có 2 logs chấm công sau 9h và trước 9h30

TOFF2: 10-10h30 >> cần có 2 logs chấm công sau 10 và trước 10h30

TOFF3: 11h -11h30 >> cần có 2 logs chấm công sau 11h và trước 11h30

>> Hệ thống ghi nhận dữ liệu tính công như sau:

computed_checkin = CI 

computed_checkout = CO 


4. Tính công:

? Công = [computed_checkin, computed_checkout] - tổng timeoff theo giờ không lương (total_uto)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.