Base Schedule/ Hourly

Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 10/2023
1. Phân ca: có thể xóa hàng loạt ca của nhiều user trong 1 khoảng thời gian - Thêm chọn khoảng thời gian xóa - Thêm chọn nhanh nhân sự theo nhóm Base Acco...
Mon, 23 Tháng 10, 2023 tại 2:40 CH
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 9/2023
1. Tạo hàng loạt có thể chọn nhân sự theo nhóm đã tạo trên Base Account: 2. Tạo hàng loạt chọn được nhiều ca cùng lúc: - Thêm Cấu hình, khi phân ca c...
Tue, 19 Tháng 9, 2023 tại 4:46 CH
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 8/2023
1. Cấu hình lịch làm việc: thêm tùy chọn Cho phép quản lý lịch làm việc mở khóa lịch làm việc , thay vì mặc định được mở như trước - Tùy chỉnh phân quyền t...
Sat, 19 Tháng 8, 2023 tại 10:44 SA
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 6/2023
1. Phân ca:  a. Nhập từ file excel, bổ sung thêm cấu hình giờ vào, ra ca sớm/ muộn nhất - Bổ sung thêm 4 cột thông tin giờ vào/ra sớm nhất/muộn nhất. Nếu...
Tue, 20 Tháng 6, 2023 tại 4:16 CH
Base Schedule/ Hourly: Cập nhật tính năng tháng 5/2023
1. Xuất dữ liệu checkin/ checkout gồm cả đề xuất xin nghỉ trên Timeoff  - Xuất tại bước 2 của bảng công, file xuất ra bổ sung thêm cột Nghỉ phép 2. Xuấ...
Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 11:01 SA
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 2/2023
1. Nhập/ Xuất thông tin ca mẫu bằng file excel - Tại phần Cài đặt >> Ca làm: có thể nhập, xuất ca làm bằng excel
Tue, 21 Tháng 2, 2023 tại 4:29 CH
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 12/2022
1. Thêm quản lý của từng lịch làm việc, có thể phân ca và chạy bảng công của lịch mình quản lý (HDSD) 2. Thêm icon để phân biệt các log chấm công được bổ...
Tue, 20 Tháng 12, 2022 tại 9:49 SA
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Thêm trường dữ liệu tùy chỉnh trong từng ca - App admin/ Owner cài đặt chung tại Cấu hình chung >> Quản lí trường tùy chỉnh - Hỗ trợ 4 loại dữ li...
Mon, 21 Tháng 11, 2022 tại 11:25 SA
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Cho phép chỉnh sửa khung thời gian của chu kỳ Với chu kỳ theo tháng thì khung thời gian tùy chỉnh phải luôn chứa 1 ngày trong tháng và tổng số ngày củ...
Tue, 20 Tháng 9, 2022 tại 5:16 CH
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 6/2022
1. Cho phép tính công hàng loạt: - Khi tạo mới chu kì có thể Thêm tất cả lịch làm việc - Màn hình chi tiết chu kỳ tính công sẽ hiển thị danh sách các nh...
Tue, 21 Tháng 6, 2022 tại 5:42 CH