Base Schedule/ Hourly

Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Thêm trường dữ liệu tùy chỉnh trong từng ca - App admin/ Owner cài đặt chung tại Cấu hình chung >> Quản lí trường tùy chỉnh - Hỗ trợ 4 loại dữ li...
Mon, 21 Tháng 11, 2022 at 11:25 SA
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Cho phép chỉnh sửa khung thời gian của chu kỳ Với chu kỳ theo tháng thì khung thời gian tùy chỉnh phải luôn chứa 1 ngày trong tháng và tổng số ngày củ...
Tue, 20 Tháng 9, 2022 at 5:16 CH
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 6/2022
1. Cho phép tính công hàng loạt: - Khi tạo mới chu kì có thể Thêm tất cả lịch làm việc - Màn hình chi tiết chu kỳ tính công sẽ hiển thị danh sách các nh...
Tue, 21 Tháng 6, 2022 at 5:42 CH
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 5/2022
1. Cho phép nhập file excel chỉnh sửa hàng loạt công  Tại bước cuối cùng của 1 chu kỳ, chọn Nhập dữ liệu điều chỉnh để chỉnh sửa hàng loạt công 2. Ch...
Tue, 17 Tháng 5, 2022 at 2:11 CH
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 4/2022
Cập nhật tính năng tính công khi xin nghỉ theo giờ 1. Quy trình xử lý Timeoff theo giờ: Ý nghĩa của việc duyệt 1 request timeoff [timeoff start, time...
Fri, 22 Tháng 4, 2022 at 1:47 CH
Base Schedule/ Hourly: Cập nhật tính năng tháng 6,7/2022
1. Cho phép xuất dữ liệu theo bộ lọc đề xuất trả ca/ đổi ca/ chuyển ca 2. Hiển thị timeoff đã duyệt trên ca làm việc
Fri, 15 Tháng 7, 2022 at 4:46 CH