Base Schedule/ Hourly

Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 2/2023
1. Nhập/ Xuất thông tin ca mẫu bằng file excel - Tại phần Cài đặt >> Ca làm: có thể nhập, xuất ca làm bằng excel
Tue, 21 Tháng 2, 2023 tại 4:29 CH
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 12/2022
1. Thêm quản lý của từng lịch làm việc, có thể phân ca và chạy bảng công của lịch mình quản lý (HDSD) 2. Thêm icon để phân biệt các log chấm công được bổ...
Tue, 20 Tháng 12, 2022 tại 9:49 SA
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Thêm trường dữ liệu tùy chỉnh trong từng ca - App admin/ Owner cài đặt chung tại Cấu hình chung >> Quản lí trường tùy chỉnh - Hỗ trợ 4 loại dữ li...
Mon, 21 Tháng 11, 2022 tại 11:25 SA
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Cho phép chỉnh sửa khung thời gian của chu kỳ Với chu kỳ theo tháng thì khung thời gian tùy chỉnh phải luôn chứa 1 ngày trong tháng và tổng số ngày củ...
Tue, 20 Tháng 9, 2022 tại 5:16 CH
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 6/2022
1. Cho phép tính công hàng loạt: - Khi tạo mới chu kì có thể Thêm tất cả lịch làm việc - Màn hình chi tiết chu kỳ tính công sẽ hiển thị danh sách các nh...
Tue, 21 Tháng 6, 2022 tại 5:42 CH
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 5/2022
1. Cho phép nhập file excel chỉnh sửa hàng loạt công  Tại bước cuối cùng của 1 chu kỳ, chọn Nhập dữ liệu điều chỉnh để chỉnh sửa hàng loạt công 2. Ch...
Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 2:11 CH
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 4/2022
Cập nhật tính năng tính công khi xin nghỉ theo giờ 1. Quy trình xử lý Timeoff theo giờ: Ý nghĩa của việc duyệt 1 request timeoff [timeoff start, time...
Fri, 22 Tháng 4, 2022 tại 1:47 CH
Base Schedule/ Hourly: Cập nhật tính năng tháng 6,7/2022
1. Cho phép xuất dữ liệu theo bộ lọc đề xuất trả ca/ đổi ca/ chuyển ca 2. Hiển thị timeoff đã duyệt trên ca làm việc
Fri, 15 Tháng 7, 2022 tại 4:46 CH