Base Schedule/ Hourly

Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 5/2022
1. Cho phép nhập file excel chỉnh sửa hàng loạt công  Tại bước cuối cùng của 1 chu kỳ, chọn Nhập dữ liệu điều chỉnh để chỉnh sửa hàng loạt công 2. Ch...
Tue, 17 Tháng 5, 2022 tại 2:11 CH
Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 4/2022
Cập nhật tính năng tính công khi xin nghỉ theo giờ 1. Quy trình xử lý Timeoff theo giờ: Ý nghĩa của việc duyệt 1 request timeoff [timeoff start, time...
Fri, 22 Tháng 4, 2022 tại 1:47 CH
Base Schedule/ Hourly: Cập nhật tính năng tháng 6,7/2022
1. Cho phép xuất dữ liệu theo bộ lọc đề xuất trả ca/ đổi ca/ chuyển ca 2. Hiển thị timeoff đã duyệt trên ca làm việc
Fri, 15 Tháng 7, 2022 tại 4:46 CH