Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 8/2023 in

Sửa đổi trên: Sat, 19 Tháng 8, 2023 tại 10:44 SA


1. Cấu hình lịch làm việc: thêm tùy chọn Cho phép quản lý lịch làm việc mở khóa lịch làm việc , thay vì mặc định được mở như trước

- Tùy chỉnh phân quyền trong cài đặt từng lịch làm việc

-  Nếu tắt tính năng này, quản lí lịch sẽ không có quyền mở khóa bảng công mình quản lí bao gồm:

+ Mở khóa bảng công ở trang chi tiết tính công của lịch làm việc

+ Mở khóa bảng công ở trang chu kì công


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.