Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 10/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 10, 2023 tại 2:40 CH


1. Phân ca: có thể xóa hàng loạt ca của nhiều user trong 1 khoảng thời gian

- Thêm chọn khoảng thời gian xóa

- Thêm chọn nhanh nhân sự theo nhóm Base Account


2. Thêm định nghĩa is_early, min_early trong công thức để tính toán số lần/ số phút về sớm

- Cấu hình công thức trong từng lịch làm việc.

+ Với các lịch cũ, trước thời điểm cập nhật 2 biến này, khách chủ động thêm 2 biến với tên is_early, min_early nếu muốn lấy ra số lần/ số phút về sớm.

+ Trường hợp khách hàng đã tạo 2 biến này từ trước, hệ thống vẫn giữ nguyên công thức như cài đặt cũ của khách hàng.


- Cập nhật trên các màn Home, Phân ca, Bảng công, Chi tiết 1 ca, xuất dữ liệu...


3. Cho phép cấu hình email khi gửi bảng công, gửi kèm dữ liệu các biến phụ đã cài đặt trong công thức:

- Cấu hình mẫu email trong từng lịch làm việc.

- Có thể chọn Biến của lịch làm việc để thiết lập mẫu email, các biến tắt hiển thị sẽ bị ẩn khi viết email.

- Khi gửi bảng công ở bước chốt công cho nhân sự, hệ thống sẽ hiện nội dung email trước khi gửi, người dùng có thể sửa nội dung của email, không thể sửa biến đính kèm trong bảng 


4. Xuất dữ liệu biến phụ đã tính toán theo từng ngày ra excel

- Trong công thức từng lịch làm việc, với những công thức đã cài đặt biến phụ để tính toán những dữ liệu bổ sung theo nhu cầu người dùng. Có thể xuất trong từng chu kỳ như sau:

- Sẽ ưu tiên lấy biến custom theo ca trước rồi mới đến biến custom theo ngày

- Hỗ trợ xuất tối đa 20 biến

- Các biến bị tắt hiển thị sẽ không được xuất ra


5. Lịch sử hoạt động: bổ sung thêm hành động Hoàn thành, mở khóa bảng công

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.