Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 1, 2, 3, 4/2022 in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 4, 2022 tại 3:40 CH


1. Cho phép cập nhật thời gian bắt đầu, thời hạn của công việc bằng file excel:

- Trên form import chọn trường thông tin muốn cập nhập dữ liệu, trường nào không muốn cập nhật thì phải thì bỏ chọn

- Cập nhật tối đa 300 công việc mỗi lần import

Lưu ý: định dạng cột trong file excel dưới dạng Text, dữ liệu nhập ở dạng ngày/tháng/năm giờ:phút. Nếu không nhập giờ thì mặc định Ngày bắt đầu nhận 00:00 và Deadline nhận 23:59


2. Nhập công việc bằng file excel. file mẫu thêm cột Khẩn cấp/ Quan trọng

3. Tab Thành viên, xuất công việc ra excel, bổ sung thêm cột ID công việc

4. Xuất sơ đồ Gantt ra excel: mở rộng thêm khoảng thời gian là 365 ngày

5. Giới hạn số lượng thành viên trong phòng ban/ dự án là 500, quản lý phòng ban/ dự án 100 người

6. Cho phép sắp xếp nhanh thứ tự của trường dữ liệu tùy chỉnh


7. Thêm phân quyền tạo phòng ban/ dự án cho nhóm người dùng đặc biệt


8. Bổ sung thanh lọc nhanh đối với nhóm công việc và mục tiêu (nếu có) trên các form:

- Form tạo mới công việc ở trang Home

- Form tạo mới công việc trong dự án ở các dạng danh sách, bảng, gantt, lịch biểu

- Form tạo mới công việc trong phòng ban ở các dạng stream, period, bảng, lịch biểu

- Form tạo công việc cho nhiều người trong phòng ban/ dự án

- Form popup chỉnh sửa công việc

- Form nhân bản công việc

- Form nhân bản công việc/ công việc con sang phòng ban/ dự án khác

- Form chi tiết công việc


9. Cập nhật đồng nhất các form xuất dữ liệu đều có chung 1 form, đủ các trường thông tin giống nhau. Cụ thể, khi lựa chọn xuất công việc sẽ có đủ các trường : Tên công việc, Người giao, Người thực hiện, Người theo dõi, Khẩn cấp, Quan trọng, Tags, Ngày bắt đầu, Thời hạn, Thời gian hoàn thành, Mô tả, Trạng thái, Cập nhật kết quả, Mục tiêu, Trường dữ liệu, Thời gian tạo, Mã công việc, Mã công việc cha, Metatype.


10. Khóa cập nhật kết quả công việc khi công việc đã hoàn thành


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.