Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 3,4/2022 in

Sửa đổi trên: Wed, 20 Tháng 4, 2022 tại 5:06 CH


1. Thêm tùy chọn cho phép app admin xem webhook traces và webhook logs


2. Hỗ trợ xem nhiệm vụ trong tab mới

3. Khi in nhiệm vụ, trường dữ liệu dạng bảng không giới hạn số dòng


4. Cho phép xuất nhiệm vụ, công việc ở tất cả quy trình ( tối đa 1000 nhiệm vụ theo ID giảm dần)

- Màn hình của user:

- Màn hình dành cho owner:

5. Nhập/ Xuất nhiệm vụ a file excel, trường thời gian hỗ trợ dạng ngày giờ (ngày/tháng/năm giờ:phút)

- Hỗ trợ với các trường: Ngày tạo, Thời gian hoàn thành, Cập nhật gần nhất

- Một số trường hợp cần lưu ý: Nếu trường thông tin thời gian sai format => lấy theo thời gian nhập nhiệm vụ


6. In theo mẫu, file word/ pdf trả về có tên giống tên nhiệm vụ


7. Thêm các key thời gian khi bắn webhook:

- time.stage_start_date : Ngày job vào stage

- time.stage_start_datetime : Ngày giờ job vào stage

- time.stage_deadline_date : Ngày dealine của job trong stage

- time.stage_deadline_datetime : Ngày giờ dealine của job trong stage

- time.last_update_date : Ngày update cuối của job khi bắn webhook

- time.last_update_datetime : Ngày giờ update cuối của job khi bắn webhook


8. Thêm API khi đánh dấu nhiệm vụ thất bại

https://documenter.getpostman.com/view/1345096/SWE84Hd1?version=latest#efe1ab1d-983f-4936-bae8-2abbdf204db5

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.