Base Schedule - Cài đặt ca mẫu in

Sửa đổi trên: Fri, 29 Tháng 4, 2022 tại 2:12 CH


Các ca mẫu được tạo sẽ giúp khi phân ca có thể phân ca nhanh hơn. Để tạo ca mẫu bạn truy cập https://schedule.base.vn/ hoặc chọn Base Schedule từ menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Ca làm" => "Ca mẫu"

Bước 2: Chọn "Tạo" => Điền thông tin ca và chọn "Lưu"

- Tên: Tên ca mẫu

- Thời gian bắt đầu: Thời gian vào ca

- Thời gian kết thúc: Thời gian ra ca

- Nghỉ (phút): Số phút nghỉ giữa ca

- Sử dụng khung thời gian: Có thể sử dụng khung thời gian đã cài đặt trong mục "Khung giờ" của cài đặt

- Đây là ca qua đêm?: Nếu chọn là ca qua đêm sẽ tính thời gian bắt đầu của ngày hôm trước và thời gian kết thúc vào ngày hôm sau

- Công chuẩn: Công chuẩn của ca

- Vai trò: Chọn vai trò áp dụng ca mẫu

- Địa điểm: Địa điểm áp dụng ca mẫu 

- Loại ca: Loại ca áp dụng ca mẫu

- Mặc định áp dụng cho tất cả lịch làm việc: Có thể chọn 1 trong số các lịch làm việc được sử dụng ca mẫu hoặc không chọn sẽ mặc định tất cả lịch có thể phân ca bằng ca mẫu

- Cấu hình nâng cao

+ Thời gian vào ca sớm nhất: tính theo phút

+ Thời gian vào ca muốn nhất: tính theo phút

+ Thời gian ra ca sớm nhất: tính theo phút

+ Thời gian ra ca muộn nhất: tính theo phút

- Chọn "Lưu" để hoàn thành cài đặt

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.