API - Webhook: Cài đặt tự động chuyển tiếp nhiệm vụ khi đề xuất được duyệt (Workflow - Request) in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 10, 2022 tại 2:57 CH


Trong trường hợp: Khi bạn tạo 1 nhiệm vụ A trong quy trình, từ nhiệm vụ này sẽ tạo ra 1 đề xuất B trên Request (dùng webhook). Sau đó bạn muốn khi đề xuất B được chấp thuận sẽ tự động chuyển tiếp nhiệm vụ A sang giai đoạn sau trong quy trình.

* Tham khảo hướng dẫn cài Webhook chuyển dữ liệu tự động từ Workflow sang Request tại đây


Để cài đặt tự động chuyển tiếp nhiệm vụ khi đề xuất được duyệt, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Tạo 1 trường tùy chỉnh ở quy trình bên Workflow là mã nhiệm vụ, có mã trường "job_id"Lưu ý: Trường tùy chỉnh "mã nhiệm vụ" không cần bật bắt buộc, có thể không điền thông tin ở trường này khi tạo nhiệm vụ. Mục đích tạo trường nhằm link đúng mã nhiệm vụ sang Request và có cơ sở chuyển tiếp nhiệm vụ đó khi đề xuất được duyệt.

Bước 2: Tại nhóm đề xuất đang cài kết nối webhook, bạn cần tạo trường tùy chỉnh là mã nhiệm vụ có mã trường trùng với mã trường của quy trình bên WorkflowBước 3: Sau khi thực hiện cài link webhook giữa 2 ứng dụng trên, bạn vào lại mục Quản lý Webhook Workflow trong Workflow để cài transformer có id của nhiệm vụ như ảnh dưới đây để API của nhiệm vụ chuyển tiếp hoạt động , sau đó dùng Request để lưu thông tin này.

Bước 4: Tạo kết nối giữa API của nhiệm vụ chuyển tiếp với Request bằng cách truy cập vào "Chỉnh sửa Webhook" của Request

a. Cài link API của nhiệm vụ chuyển tiếp vào mục Webhook requestApproved

Tham khảo link API của nhiệm vụ chuyển tiếp tại đây


b.  Cài đặt Transformer giữa RequestAPI của Nhiệm vụ chuyển tiếp theo mẫu sau và ấn "Save"

 - Access_token: link token của ứng dụng Workflow (link lấy từ Base Account của thành viên Owner > mục "Tích hợp với bên thứ ba"

- id: mã của nhiệm vụ

- mover_username: username của thành viên chuyển tiếp nhiệm vụ

Bước 5: Sau cài đặt xong bạn sẽ tạo được dây liên kết theo trình tự : 

Tạo nhiệm vụ A >> Đề xuất duyệt >> Nhiệm vụ A tự động chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.