Base HRM - Quản lý vi phạm trong Base HRM in

Sửa đổi trên: Sat, 22 Tháng 6, 2024 tại 2:48 CH


Trong quản lý nhân sự, các doanh nghiệp thường đưa ra những quy định về làm việc để đảm bảo tính thống nhất nhất trong làm việc của nội bộ. Quy định được lập ra vẫn sẽ có những trường hợp nhân sự vi phạm, những vi phạm có mức nghiêm trọng khác nhau cần được ghi nhận để nhân sự rút kinh nghiệm cũng như đảm bảo tính công bằng với giữa các thành viên. 

Tại Base HRM, muốn ghi nhận các vi phạm cần truy cập https://hrm.base.vn/ hoặc chọn Base HRM từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn "Quy định làm việc" trong mục Quy định >> Tạo mới


Bước 2: Chọn quy định cụ thể nhân sự đã vi phạm


Bước 3: Điền thông tin vi phạm

- Sự việc vi phạm: Tên vi phạm 

- Ngày ghi nhận: Chọn ngày ghi nhận vi phạm

- Người vi phạm: tag nhân sự vi phạm

- Người theo dõi: tag những nhân sự theo dõi vi phạm hoặc liên quan tới vi phạm

- Miêu tả sự việc vi phạm: Mô tả chi tiết vi phạm đã xay ra

- Đính kèm: Có thể đính kèm các file liên quan đến vi phạm nếu có

Chọn "Lưu lại" để hoàn thiện ghi nhận vi phạm.

----------------------

Sau khi vi phạm được ghi nhận sẽ lưu thông tin tại mục Vi phạm của Hồ sơ cá nhân vi phạm và danh sách vi phạm chung của công ty.

a)  Danh sách chung

b) Tại hồ sơ nhân sự vi phạm
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.