Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 4,5/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 20 Tháng 5, 2022 tại 11:22 SA


1. Hiển thị gợi ý biến, tên hàm, cú pháp khi định nghĩa công thức trong bảng lương 

Gợi ý biến

Gợi ý tên hàm

Gợi ý cú pháp


2.Bổ sung thêm biến lấy dữ liệu ngày phép tồn

PTO: tổng số ngày phép tồn = Phép năm + Phép tồn + Phép thâm niên

CTO: tổng số ngày nghỉ bù tồn


3. Bổ sung biến cho Mẫu in

num_employees: số lượng nhan sự trong bảng lương

approver_name_n: tên người duyệt thứ n

approver_action_n: hành động duyệt của người duyệt thứ n 

sum_column_id: tổng ghía trị cột có ID là "column_id"


 4. Bổ sung người theo dõi trong bảng lương

Thiết lập trong Templates. Người theo dõi sẽ xem được bảng lương, nhận thông báo khi tạo template khi bảng lương chấp thuận, từ chối, hoàn thành, quay lại bảng lương5. Hiển thị thông tin Take_home trên màn hình chi tiết phiếu lương của từng nhân sự

TAKE HOME = TOTAL INCOMES & BENEFITS - TOTAL EMP TAXES - TOTAL EMP INSURANCES - TOTAL EXTRA DEDUCTIONS 


 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.