Base Account: Deactivate an account in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 6, 2022 tại 2:33 CH


To deactivate an account, please do the following steps.

  • Step 1: Go to https://account.base.vn
  • Step 2: Click on Member in the left menu >> Click on the colon and select  Deactivate this account.

  • Step 3: Click OK

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.