Base Account: Create a new user Group in

Sửa đổi trên: Wed, 8 Tháng 6, 2022 tại 3:19 CH


To create a group - which functions like a department/team, please do the following steps: 

  • Step 2: Fill in the required information and click on Create user group.

NOTE: Directory of a group functions like a username of an account, it is used to tag a group. Please remember only numbers and letters are allowed. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.