Base Account: Set an account's direct manager in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 6, 2022 tại 2:39 CH


To set a direct manager of an account, please do the following steps:

  • Step 1: Go to https://account.base.vn
  • Step 2: Click on "Member", click on the colon and select "Edit direct manager"

  • Step 3: in the popup menu, please tag a manager in the box and click "Set manager" to save.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.