Base Checkin Client: Dữ liệu tại Checkin Client đủ nhưng push không lên Base Checkin? in

Sửa đổi trên: Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 11:35 SA


Khi gặp trường hợp dữ liệu chấm công từ máy chấm công đã được sync đủ trên Base Checkin Station nhưng khi push dữ liệu không cập nhật trên Base Checkin thì bạn có thể kiểm tra các trường hợp sau đây:

1, Trường hợp 1: 

- Nguyên nhân: Push quá nhiều lần trong thời gian ngắn gây dữ liệu bị trùng lặp

- Cách xử lý: Mở Checkin Station => Chọn "Setting" => Chọn "Remove push evidents" => Push lại dữ liệu

2. Trường hợp 2: 

- Nguyên nhân: Sai mã chấm công tại Base HRM và mã chấm công tại máy chấm công

- Cách xử lý: Sửa lại mã chấm công tại HRM phù hợp với mã chấm công đã có dữ liệu ở Máy chấm công sau đó push lại dữ liệu

3, Trường hợp 3:

- Nguyên nhân: Checkin station lấy nhiều dữ liệu ở nhiều máy chấm công, mỗi máy chấm công thuộc 1 văn phòng (cài đặt trong Base HRM). Khi đăng nhập đăng nhập client của 1 máy chấm công nhưng nhân sự không lên dữ liệu thuộc văn phòng còn lại

- Cách xử lý: Đăng xuất và đăng nhập lại với dữ liệu của văn phòng cần push và push lại dữ liệu

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.