Base Checkin

Base Checkin Client: Xử lý khi Checkin Client bị mất kết nối
Dữ liệu chấm công không đồng bộ về Base Checkin Client, cũng ko push lên Base checkin được Bạn kiểm tra thì trạng thái của app đang là Disconected/Connecti...
Tue, 19 Tháng 9, 2023 tại 2:09 CH
Base Checkin Client: Các lỗi kết nối thường gặp tại Base Checkin Client
1, Trạng thái Disconnected - Nguyên nhân: Không kết nối được - Giải pháp: + Bước 1: Tắt các app Base Checkin Client trên máy đang bật  + Bước 2: Tắt m...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 10:29 SA
Base Checkin Client: Một số vấn đề khi sync/push dữ liệu từ MCC - Checkin Client - Base Checkin
1. Đã kết nối thành công Checkin Client nhưng khi sync log chấm công thì Checkin Code hiển thị bị thiếu số. - Nguyên nhân: Do cách thức sync data chưa phù...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 10:45 SA
Base Checkin Client: Dữ liệu tại Checkin Client đủ nhưng push không lên Base Checkin?
Khi gặp trường hợp dữ liệu chấm công từ máy chấm công đã được sync đủ trên Base Checkin Station nhưng khi push dữ liệu không cập nhật trên Base Checkin thì ...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 11:35 SA
Base Checkin Client: Một số vấn đề khi push dữ liệu chấm công lên Base Checkin
1, Log nhận sai user - Nguyên nhân: + Cài sai mã chấm công của các nhân sự tại Base HRM + Để trùng mã chấm công giữa các văn phòng + Đặt mã chấm công có...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 11:09 SA
Base Checkin Mobile: Một số lỗi thường gặp khi checkin mobile và cách xử lý
1, HRM không hiển thị client và Base.vn hiện lỗi 403 Nguyên nhân: do user chưa được add làm member của app Base Checkin. Giải pháp: add user làm member...
Tue, 15 Tháng 3, 2022 tại 4:39 CH
Base Checkin Mobile: Một số vấn đề thường gặp khi Checkin Wifi và cách xử lý
1, Địa chỉ MAC hiện 02:00:00:00:00:00 Giải pháp: Kiểm tra lại xem đã bật location của máy và cho phép quyền Location app HRM. 2, Wifi không hợp lệ ...
Tue, 15 Tháng 3, 2022 tại 4:40 CH
Base Checkin Mobile: Nhân sự ở nước ngoài checkin như thế nào?
Nhiều trường hợp nhân sự ở nước ngoài có thay đổi lại timezone trên Base hoặc máy tính sử dụng nhưng sau đó không checkin được.  Nguyên nhân của vấn đ...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 11:10 SA