Base Checkin Client: Các lỗi kết nối thường gặp tại Base Checkin Client in

Sửa đổi trên: Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 10:29 SA


1, Trạng thái Disconnected

- Nguyên nhân: Không kết nối được

- Giải pháp:

+ Bước 1: Tắt các app Base Checkin Client trên máy đang bật 

+ Bước 2: Tắt máy chấm công rồi bật lại, chờ 10 phút để máy ổn định

+ Bước 3: Thực hiện kết nối lại máy chấm công và Checkin Client

2, Thông báo "Traceback..."

- Nguyên nhân: Có phần mềm khác đang kết nối đến máy chấm công hoặc nhập sai port của máy chấm công

- Giải pháp: Tắt tất cả app Checkin Client đang chạy ngầm và các phần mềm máy chấm công khác đang kết nối với máy chấm công

3, Thông báo "Python38.dll'.LoadLibrary:..."

- Nguyên nhân: Do trong máy tính xóa file cài đặt

- Giải pháp: Xóa app đi và tải cài đặt lại

4, Thông báo "Usage:Pyatt.exe"

- Nguyên nhân: Máy chấm công không tương thích với phương thức Pyatt

- Giải pháp: Chuyển sang phương thức Large data

5, Thông báo "Connection refused..."

- Nguyên nhân: Máy chấm công không cho kết nối, thường do nhiều phần mềm đang kết nối tới máy chấm công nên từ chối

- Giải pháp:

+ Bước 1: Tắt các app Base Checkin Client trên máy đang bật 

+ Bước 2: Tắt máy chấm công rồi bật lại, chờ 10 phút để máy ổn định

+ Bước 3: Thực hiện kết nối lại máy chấm công và Checkin Client

6, Thông báo "Invalid request/Connection Refused..."

- Nguyên nhân: Máy chấm công từ chối kết nối do nhiều thiết bị đang cùng kết nối tới

- Giải pháp

+ Bước 1: Tắt các app Base Checkin Client trên máy đang bật 

+ Bước 2: Tắt máy chấm công rồi bật lại, chờ 10 phút để máy ổn định

+ Bước 3: Thực hiện kết nối lại máy chấm công và Checkin Client

+ Bước 4: thực hiện tăng thời gian sync, heartbeat & auto reconnection rate lên máy đó

7, Thông báo "This socket has been ended by the other party"

- Nguyên nhân: nhiều phần mềm cùng kết nối với máy chấm công

- Giải pháp: Tắt các app Checkin đang chạy ngầm và các phần mềm đang kết nối tới máy chấm công và làm theo các bước sau:

+ Bước 1: Tắt các app Base Checkin Client trên máy đang bật 

+ Bước 2: Tắt máy chấm công rồi bật lại, chờ 10 phút để máy ổn định

+ Bước 3: Thực hiện kết nối lại máy chấm công và Checkin Client

8, Thông báo "Connection timeout..."

- Nguyên nhân: nhiều phần mềm cùng kết nối với máy chấm công 

- Giải pháp: Tắt các app Checkin đang chạy ngầm và các phần mềm đang kết nối tới máy chấm công và làm theo các bước sau:

+ Bước 1: Tắt các app Base Checkin Client trên máy đang bật 

+ Bước 2: Tắt máy chấm công rồi bật lại, chờ 10 phút để máy ổn định

+ Bước 3: Thực hiện kết nối lại máy chấm công và Checkin Client

9, Thông báo " Error: Invalid_IP"

- Nguyên nhân: Ip mạng của máy tính cài Checkin Client không khớp với Ip được nhập ở trường Client IP address trên HRM

- Xử lý: dùng máy tính cài Checkin client truy cập trang https://whatismyipaddress.com/ và check IPv4 sau đó thực hiện cài đặt lại


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.