Base Checkin Client: Một số vấn đề khi push dữ liệu chấm công lên Base Checkin in

Sửa đổi trên: Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 11:09 SA


1, Log nhận sai user

- Nguyên nhân:

+ Cài sai mã chấm công của các nhân sự tại Base HRM

+ Để trùng mã chấm công giữa các văn phòng

+ Đặt mã chấm công có số 0 ở đầu

- Cách xử lý: Check lại mã chấm công của nhân sự tại Base HRM và chỉnh sửa lại


2, Dữ liệu chấm công từ Base checkin client  không lên app Base Checkin

- Nguyên nhân:

+ Cài không trùng mã chấm công ở HRM với ở máy chấm công

+ Đặt mã chấm công có số 0 ở đầu

+ Client của văn phòng bật chế độ "Chỉ chấp nhận Checkin của nhân viên cùng văn phòng/ Chỉ chấp nhận checkin đối với một số lịch làm việc được chọn"

- Cách xử lý: Thực hiện check lại cài đặt tại HRM

+ Kiểm tra lại mã chấm công, nếu chưa đúng sẽ sửa lại

+ Kiểm tra cài đặt trong văn phòng:


3, Thông báo lỗi " Employee_not_in_a_Timesheet_allowed"

- Nguyên nhân: Client bật chế độ chỉ chấp nhận checkin đối với một số lịch làm việc được chọn

- Xử lý: Vào Cài đặt Văn phòng trên HRM,chọn thêm lịch làm việc mà bạn đó đang được áp dụng trong Client này


4, Thông báo "Invalid_office_client"


- Nguyên nhân: Client bật chế độ "Chỉ chấp nhận checkin của nhân viên cùng văn phòng"

- Xử lý: cài đặt lại client hoặc chỉnh sửa lại văn phòng của nhân sự

5, Thông báo "Error: Invalid_IP"

- Nguyên nhân: IP của máy tính cài Checkin Client không khớp với IP được nhập ở trường Client IP address trên HRM

- Xử lý: dùng máy tính cài Checkin client truy cập trang https://whatismyipaddress.com/ và check IPv4

6, Log trên web Base Checkin bị lệch giờ so với log trên app Checkin Client

- Nguyên nhân: Máy tính caif Checkin client đang cài timezone khác GMT +7 => Khi push log lên hệ thống sẽ sinh ra 2 log theo đúng timezone +7 và 1 log theo timezone máy tính

- Cách xử lý: Chỉnh lại timezone của thiết bị cài Checkin client.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.