Base Checkin Client: Một số vấn đề khi sync/push dữ liệu từ MCC - Checkin Client - Base Checkin in

Sửa đổi trên: Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 10:45 SA


1. Đã kết nối thành công Checkin Client nhưng khi sync log chấm công thì Checkin Code hiển thị bị thiếu số.

  • - Nguyên nhân: Do cách thức sync data chưa phù hợp với máy chấm công
  • - Cách xử lý: Chọn Method dạng: Pyatt  => Sẽ lấy đúng được checkin code (vấn đề thường xảy ra khi checkin code có hơn 5 chữ số)

2. Đã sync thành công lên Checkin client nhưng khi push dữ liệu lên Base thì không thấy logs

  • - Nguyên nhân: Chưa add checkin cho employee ở HRM hoặc đã add code nhưng add nhầm Office
  • - Cách xử lý: Add checkin code cho employee đúng Office (1 employee có thể nhận nhiều checkin code ở nhiều văn phòng)

3. Có 10 logs checkin trên MCC nhưng khi sync lên Base Client bị thiếu

  • Nguyên nhân: Nhân viên đó buổi sáng checkin ở VP A, buổi chiều checkin ở VP B (và mã chấm công của nhân viên đó ở văn phòng B chưa được add lên Base HRM) => Chỉ logs được checkin ở VP A.
  • Cách xử lý: Thêm đầy đủ mã chấm công cho nhân viên theo từng văn phòng.

4. Kết nối rất nhiều lần nhưng Checkin Stations báo lỗi

  • Nguyên nhân: Có thể do chọn sai loại máy chấm công (1 số phần mềm máy chấm công hiển thị sai)
  • Cách xử lý: Chọn đúng loại máy (test 2 lựa chọn này, thường là TCP, nhưng nếu TCP ko được thì chọn UDP)

5. Lưu ý: Để nhân sự chấm công được thì cần tạo thông tin nhân sự đó trên HRM và nhân sự đó đã được phân quyền dùng app Checkin thì mới check in được.

- Cách tạo nhân sự trên HRM

- Phân quyền sử dụng app

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.