Base Account: Granting Admin/Owner permission in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 6, 2022 tại 2:31 CH


Only system Owners can grant Member accounts the Admin/Owner permission. Please do the following steps: 

  • Step 1: Go to https://account.base.vn and select "Member" on the right menu.
  • Step 2: Click on the colon and select either Grant @username admin access / Grant @owner access.

NOTE:

Owner accounts have the superior role in the system, one system can have many owners. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.