Base Account: Change account email in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 6, 2022 tại 2:32 CH


Only system owners can change email address of a Member or Admin, admin can change email adress of Member if owner turn on the feature that allow account admin can edit email of normal users . This does not allow Owners to change other Owners' email address. To do so, please do the following steps: 

  • Step 1: Go to https://account.base.vn and choose "Member"
  • Step 2: At the account that need the change, please click on the colon and select "Change user email"

  • Step 3: Fill in new Email and click on Set email to save all changes.

Note: Owner turn on the feature that allow account admin can edit email of normal users by following these steps :

  • Step 3: Select "Yes"  

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.