Base Inside: Cách tính lượt xem bài viết in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 2:54 CH


- Với tất cả các loại bài viết trên Inside khi user làm bất cứ hành động nào dưới đây đều sẽ được tính là xem bài viết:

+ Like, Bình luận

+ Ấn vào chi tiết 1 bài viết

- Riêng bài viết dạng bình chọn khi vote chưa được tính là đã xem bài viết, cần click vào chi tiết bài viết, phần này sẽ được cập nhật thêm trong thời gian tới.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.