Base Inside

Base Inside: Kích thước ảnh gợi ý trên Inside
- Ảnh logo, cover của Thông tin công ty - Ảnh cover và logo của kênh - Sự kiện: 1260*700, trang chi tiết 930*465px - Các loại khác: 1260*700px
Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 4:46 CH
Base Inside: Cách tính lượt xem bài viết
- Với tất cả các loại bài viết trên Inside khi user làm bất cứ hành động nào dưới đây đều sẽ được tính là xem bài viết: + Like, Bình luận + Ấn vào chi tiế...
Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 2:54 CH