Base Account: Edit account information in

Sửa đổi trên: Wed, 8 Tháng 6, 2022 tại 3:29 CH


To edit your account information, please do the following steps: 

  • Step 1: Go to https://account.base.vn
  • Step 2: Click on Member>> "...">> edit personal information
  • Step 3 : in the popup menu, please fill in informations and click on Edit account info

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.