Base Account: Set information viewing permission in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 5, 2022 tại 5:21 CH


To set permission for users to view other's user information, please do the following steps:

Step 1: 
Go to https://account.base.vn/ and click on "View permission"

Only system owners can set this viewing permission. There are two options available: 

  1. Public: allows all users to see information
  2. Private: only allows admins/owners could see information

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.