Base HRM - Lịch làm việc: Sự khác nhau của Per day/ Per shift khi tạo lịch làm việc in

Sửa đổi trên: Wed, 25 Tháng 5, 2022 tại 2:52 CH


1, Sự khác nhau giữa Per day/ Per shift

- Khi cài đặt lịch làm việc, lựa chọn dạng Per day/ Per shift trong Checkin/Checkout Policy sẽ ảnh hưởng tới số lần phải thực hiện checkin checkout của lịch đó

+ Per day: Nhân sự chỉ chấm công 2 lần 1 ngày, hệ thống sẽ nhận diện checkin sớm nhất và checkout muộn nhất trong ngày để tính công.

+ Per shift: Nhân sự cần chấm công 2 lần/ca, số ca trong ngày càng nhiều cần càng nhiều lần checkin và checkout. 

2, Sự ảnh hưởng đến tính toán bảng công

a) Dạng Fixed:

- Lịch làm việc dạng "Fixed" sẽ áp dụng tính công tại Base Timesheet. Khi cài đặt lịch làm việc dạng này kèm với Chính sách Checkin/Checkout sẽ ảnh hưởng tới các biến trong cài đặt công thức tính công ở bảng công

+ Nếu chọn "Per day": Có thể sử dụng biến "checkin", "checkout", "shift_checkin" và "shift_checkout" để lấy giá trị check in đầu ngày và checkout cuối ngày trong công thức

+ Nếu chọn "Per shift": Chỉ sử dụng biến "shift_checkin" và "shift_checkout"để lấy giá trị checkin đầu ca và giá trị check out cuối ca trong công thức. Tuy nhiên, giá trị checkin, checkout cần thuộc đúng khoảng thời gian cho phép checkin checkout sớm nhất, muộn nhất mới nhận giá trị.

b) Dạng "Dynamic" và "Hourly"

- Với 2 dạng "Dynamic""Hourly" sẽ áp dụng tính công tại Base ScheduleBase Hourly. Khi cài đặt lịch làm việc dạng này, việc cài Per shift/Per day không ảnh hưởng tới công thức cài đặt tính công, chỉ ảnh hưởng tới số lần chấm công trong ngày.

- Với công thức cài đặt tính công tại Base ScheduleBase Hourly, bạn sẽ sử dụng biến "checkin" và "checkout" để lấy giá trị checkin checkout của ca hoặc của ngày. 

*Lưu ý: Các checkin checkout của nhân sự cần nằm trong khoảng cấu hình cho phép của bảng lương tại app Schedule hoặc Hourly.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.