Base Case: Thêm loại vi phạm in

Sửa đổi trên: Tue, 7 Tháng 6, 2022 tại 4:44 CH


Để thêm loại vi phạm bạn truy cập https://case.base.vn/ hoặc chọn Base Case từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Thêm loại vi phạm"

Bước 2: Điền thông tin về loại vi phạm => "Tạo mới"

- Biểu tượng: Biểu tượng để phân biệt các loại vi phạm
- Tên loại vi phạm
- Mã vi phạm: mã vi phạm viết liền không dấu không ký tự đặc biệt

- Nhóm: Chọn nhóm đã có hoặc nhập tên 1 nhóm mới (nếu nhóm mới khi lưu sẽ tự tạo nhóm)

- Mức độ nghiêm trọng: Có 4 cấp: Thấp - Trung Bình - Cao - Khẩn cấp
- Yêu cầu giải trình: Nếu tích chọn người vi phạm phải giải trình nguyên nhân và quá trình vi phạm xảy ra

- Quyền xem: nếu tích chọn sẽ chỉ có người xử lý, theo dõi và đánh giá có quyền truy cập vào loại và những vi phạm liên quan

- Yêu cầu hành động: Nếu tích chọn người vi phạm phải mô tả hành động giải quyết vấn đề

- Ẩn danh: tích chọn sẽ cho phép báo cáo ẩn danh (không hiện thông tin người báo cáo vi phạm)

- Cho phép đề xuất người xử lý?: Nếu chọn người báo cáo thêm vi phạm sẽ có thể đề xuất người xử lý vi phạm
- Người xử lý: tag người xử lý mặc định

- Người đánh giá: tag người đánh giá của loại vi phạm

- Người theo dõi: Những người liên quan tới vi phạm

- Các nhóm quyền truy cập: Tag nhóm thành viên có thể truy cập tạo vi phạm

- SLA giải trình: Thời hạn giải trình vi phạm (tính theo đơn vị giờ)

- SLA để giải quyết: Thời gian để giải quyết vi phạm (tính theo đơn vị giờ)
- Miêu tả: thông tin về loại vi phạm, chính sách áp dụng,...
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.