Base Case

Base Case: Thêm loại vi phạm
Để thêm loại vi phạm bạn truy cập https://case.base.vn/ hoặc chọn Base Case từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "Cài đặt" => &...
Tue, 7 Tháng 6, 2022 tại 4:44 CH
Base Case: Tạo giai đoạn xử lý vi phạm
Tạo các giai đoạn xử lý giúp thống nhất quy trình trong xử lý các vi phạm của doanh nghiệp. Ngoài các giai đoạn mặc định có thể tạo thêm các giai đoạn mới đ...
Tue, 7 Tháng 6, 2022 tại 5:27 CH
Base Case - Thêm trường tùy chỉnh trong loại vi phạm
Trường tùy chỉnh hỗ trợ bổ sung thông tin cho vi phạm khi tạo. Để thêm trường tùy chỉnh bạn truy cập https://case.base.vn/ hoặc chọn Base Case Bước 1: Chọn...
Wed, 8 Tháng 6, 2022 tại 5:07 CH
Base Case: Báo cáo 1 vi phạm
Để thực hiện báo cáo vi phạm, bạn truy cập https://case.base.vn/ hoặc chọn Base Case từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "Trang chủ&quo...
Wed, 8 Tháng 6, 2022 tại 5:35 CH
Base Case: Tạo mẫu kiểm tra
Mẫu kiểm tra sẽ giúp bạn tạo các cuộc kiểm tra nhanh và chính xác hơn. Để tạo mẫu kiểm tra bạn truy cập https://case.base.vn/ hoặc chọn Base Case từ menu ap...
Thu, 9 Tháng 6, 2022 tại 4:18 CH
Base Case: Tạo cuộc kiểm tra lặp lại
Những cuộc kiểm tra có tính chất lặp lại hàng tuần hoặc hàng tháng có thể thực hiện cài đặt tự động sinh. Để thực hiện cài đặt bạn truy cập https://case.bas...
Thu, 9 Tháng 6, 2022 tại 4:37 CH