Base Case: Tạo giai đoạn xử lý vi phạm in

Sửa đổi trên: Tue, 7 Tháng 6, 2022 tại 5:27 CH


Tạo các giai đoạn xử lý giúp thống nhất quy trình trong xử lý các vi phạm của doanh nghiệp. Ngoài các giai đoạn mặc định có thể tạo thêm các giai đoạn mới để phù hợp với quy trình riêng. Để tạo các giai đoạn xử lý bạn truy cập https://case.base.vn/ hoặc chọn Base Case từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Giai đoạn" => "Tạo giai đoạn mới"

Bước 2: Điền thông tin và "Lưu lại"

- Tên giai đoạn kết thúc

- Code: mã giai đoạn (viết liền không dấu, không ký tự đặc biệt)

- Miêu tả: miêu tả về giai đoạn

Chọn "Lưu lại" để lưu giai đoạn đã tạo

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.