Base Case - Thêm trường tùy chỉnh trong loại vi phạm in

Sửa đổi trên: Wed, 8 Tháng 6, 2022 tại 5:07 CH


Trường tùy chỉnh hỗ trợ bổ sung thông tin cho vi phạm khi tạo. Để thêm trường tùy chỉnh bạn truy cập https://case.base.vn/ hoặc chọn Base Case

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => chọn mũi tên tại "Sửa" => chọn "Tùy chỉnh các trường"

Bước 2: Chọn "Thêm trường mới" => chọn dạng cho trường

- Text: trường dạng nội dung ngắn

- Number: trường dạng số nguyên

- Number, decimal-point: trường dạng số thập phân

- Multi-line text: trường nội dung dài

- Dropdown, single: chọn 1 lựa chọn đúng
- Date: trường ngày tháng

Bước 3: Điền nội dung trường và "Lưu lại"

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.