Base Payroll: Các vấn đề về cập nhật lương từ HRM in

Sửa đổi trên: Thu, 12 Tháng 1, 2023 tại 3:30 CH


1, Có cập nhật lương tại HRM nhưng biến "Salary" lấy không đúng dữ liệu ở Payroll

- Biến "salary" ưu tiên lấy lương theo "Quyết định nhận tuyển" => "Lương khi tuyển"

- Nếu nhân sự chưa cập nhật "Quyết định nhận tuyển", biến này sẽ lấy lương tại mục "Thông tin công việc"=> "Lương"

- Nếu nhân sự mới áp dụng chính sách phát triển sự nghiệp mới như Tăng lương, bổ nhiệm, điều chuyển, giảm cấp,... có điều chỉnh lương sẽ áp dụng theo lương tại chính sách final.

2, Trường hợp cùng áp dụng 2 chính sách phát triển sự nghiệp cùng 1 tháng, biến "salary" sẽ tính toán như thế nào?
- Thông thường trong thực tế, cùng 1 tháng 1 nhân sự sẽ không áp dụng nhiều chính sách phát triển sự nghiệp. Tình huống này xảy ra khi quản lý thực hiện cùng lúc cập nhật các chính sách cũ của nhân sự nhưng đặt cùng ngày chính thức áp dụng. Với trường hợp, quản lý cần chính sửa lại ngày áp dụng để biến "salary" cập nhật theo lương của chính sách cuối cùng

3, Trường hợp lương thay đổi giữa tháng thì tính lương như thế nào?

- Trường hợp này, tại Base Payroll cần setup sử dụng thêm biến "old_stage_salary" để lấy lương cũ để tính toán. Đồng thời, có thể sử dụng thêm biến "old_stage_day_points" để lấy dữ liệu ngày công cũ. Sau đó thiết lập công thức tính toán phù hợp với lương cũ và lương mới.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.