Base HRM - Hợp đồng: Cài đặt nhắc nhở thời gian tới hạn cho từng loại hợp đồng in

Sửa đổi trên: Wed, 19 Tháng 10, 2022 tại 10:27 SA


Mỗi doanh nghiệp thường phân loại nhiều loại hợp đồng khác nhau, khi nhân sự hết hạn hợpđồng từng loại sẽđược cân nhắc sang các hợp đồng tiếp theo phù hợp hơn. Tuy nhiên, việc chuyển đổi giữa các loại hợp đồng này có thể cần thời gian cân nhắc khác nhau. Vậy nên việc cài đặt thời gian nhắc nhở sắp tới hạn riêng cho từng loại hợp đồng sẽ giúp quản lý nắm bắt dễ dàng và chủ động thực hiện quy trình chuyển đổi hợp đồng cho các nhân sự.

Đề thực hiện cài đặt thời gian nhắc nhở hết hạn cho từng loại hợpđồng bạn truy cập https://hrm.base.vn/ hoặc chọn Base HRM từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Phân loại hợp đồng" => mũi tên tại "Sửa" loại hợp đồng cần cài đặt => "Cấu hình nhắc nhở ngày hết hạn hợp đồng"

Bước 2: Điền thông tin cấu hình và "Lưu lại"

- Nhắc nhở trước: số ngày nhắc nhở trước khi hết hạn hợp đồng của loại hợp đồng cài đặt

- Thông báo đến: người nhận được thông báo khi hợp đồng hết hạn

Sau đó chọn "Lưu lại" để lưu cài đặt.

Hợp đồng tới hạn cũng sẽ hiển thị tại mục "Hợp đồng lao động" như sau:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.