Base Inside: Setting permission to create Company news in

Sửa đổi trên: Tue, 21 Tháng 6, 2022 tại 11:12 SA


To set permission to create Company news, you follow the steps bellow: 


  • Step 2Select Settings>> Permissions>> Company news, in section " Permission to create company news  you choose 1 of 3 options. In addition, you can add people who can create Company news by tag @username>> Save to complete the operation 

 

Account with permission to crate company news will display a button here:Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.