Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 6/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 21 Tháng 6, 2022 tại 5:14 CH


1. Cập nhật lấy thông tin thành phần lương từ Base HRM

Tại cài đặt cột phiếu lương (configs columns) > Thêm auto column và lấy đúng ID của trường dữ liệu đã tạo bên HRM


2. Hỗ trợ lấy dữ liệu từ Base Tracker sang Base Payroll

- Sau khi chốt công thức cũng như số tiền phải trả, admin Done cycle để khóa


- Khi Done Cycle sẽ hiển thị nút sync sang Payroll. Người dùng chọn bảng lương muốn đẩy dữ liệu sang & map các key tương ứng của Tracker với cột ở Payroll

Lưu ý:

+ Các cột bên Payroll cần được tạo trước

+ Tracker chỉ map được với cột bên Payroll với loại Input

+ Dữ liệu từ 1 chu kỳ tháng X bên Tracker sẽ được đẩy toàn bộ vào chu kì tháng Y bên Payroll mà không cần kiểm tra ngày bắt đầu - kết thúc của chu kì

+ Tracker hỗ trợ các biến total_payble, total_quantity, quantity_sản phẩm A


3. Tối ưu tốc độ khi chảy bảng lương:

- Hiển thị 500 record/ trang

- Bổ sung thêm thanh tìm kiếm nhanh 
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.