Base Payroll: Nhân sự có thay đổi lương giữa tháng thì xử lý như thế nào? in

Sửa đổi trên: Wed, 22 Tháng 6, 2022 tại 9:24 SA


Trong thực tế, việc nhân sự có điều chuyển, tăng lương, thăng cấp vào ngày giữa tháng xảy ra thường xuyên. Với những ngày làm việc cũ vẫn được tính lương cũ, chỉ tính lại lương mới từ ngày có quyết định chính thức. Trường hợp này, quản lý nhân sự cần có những thay đổi tại HRM và payroll để lương của nhân sự được tính toán chính xác.

- Tại Base HRM, Quản lý tạo quyết định Bổ nhiệm, tăng lương, điều chuyển,... mới cho nhân sự để cập nhật lương và ngày chính thức áp dụng

- Tại Base Payroll, thêm biến"old_stage_salary" để lấy lương cũ để tính toán. Đồng thời, có thể sử dụng thêm biến "old_stage_day_points" để lấy dữ liệu ngày công cũ. Sau đó thiết lập công thức tính toán phù hợp với lương cũ và lương mới.


 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.