Base Schedule: Nhân sự vào từ giữa tháng tính công không đúng phải làm như thế nào? in

Sửa đổi trên: Sat, 25 Tháng 6, 2022 tại 10:21 SA


1, Trường hợp thực tế: Tại công ty A, có nhân sự B được tham gia vào công ty từ giữa tháng và quản lý chỉ phân ca cho nhân sự. Cuối tháng nhân sự tính công không đúng với thực tế và làm bảng lương bị tính sai.

2. Cách xử lý: Thực hiện phân ca cả những ngày nhân sự đó chưa làm việc. Những ngày đó bảng công tính 0 công nhưng công chuẩn vẫn đủ cả tháng khi tính sang bảng lương. 

Hình ảnh: Phân ca đủ tháng cho nhân sự mới

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.