Base Schedule

Base Schedule: Hướng dẫn sửa công chuẩn
Công chuẩn trên lịch làm việc Schedule sẽ phụ thuộc vào tháng đó bạn phân bao nhiêu ca làm việc cho nhân viên  Để thay đổi công chuẩn của 1 ngày làm việ...
Tue, 6 Tháng 12, 2022 tại 9:32 SA
Base Schedule: Nhân sự vào từ giữa tháng tính công không đúng phải làm như thế nào?
1, Trường hợp thực tế: Tại công ty A, có nhân sự B được tham gia vào công ty từ giữa tháng và quản lý chỉ phân ca cho nhân sự. Cuối tháng nhân sự tính công ...
Sat, 25 Tháng 6, 2022 tại 10:21 SA
Base Schedule: Cần một người có thể phân ca nhưng không được thực hiện tính toán công?
Các doanh nghiệp dịch vụ hay sản xuất thường thiết lập nhiều lịch làm việc khác nhau để phù hợp với từng tổ chức, phòng ban, bộ phận. Với mỗi lịch sẽ dành c...
Tue, 28 Tháng 6, 2022 tại 10:07 SA
Base Schedule: Phân ca cho nhân sự nhưng báo xung đột?
1, Trường hợp 1: Nhân sự chuyển lịch làm việc - Cụ thể: Nhân sự được mới được chuyển lịch làm việc, ở lịch cũ nhân sự đã có phân ca trước đó - Xử lý: + T...
Tue, 28 Tháng 6, 2022 tại 11:17 SA
Base Schedule: Vì sao ngày làm việc nhân sự có chấm công đủ nhưng không được ghi nhận công?
Trong 1 số trường hợp khi tính toán bảng công, quản lý nhân sự check thực tế nhân sự đã có checkin checkout đủ theo ca nhưng ngày đó vẫn không được ghi nhận...
Wed, 29 Tháng 6, 2022 tại 3:04 CH
Base Schedule: Có chấm công đầy đủ nhưng không có công
Bạn là quản lý của bộ phận công lương. Cuối tháng khi kiểm tra thông tin của nhân sự > Thì thấy nhân sự bị thiếu công Mặc dù kiểm tra log chấm công có...
Tue, 1 Tháng 11, 2022 tại 2:36 CH
Base Schedule: Xử lý khi nhân sự đổi lịch làm việc giữa tháng
Xử lý khi nhân sự đổi lịch làm việc giữa tháng 1. Đổi từ timesheet sang Schedule Bước 1: Vào HRM và chuyển lịch mới cho nhân sự Bước 2: Phân ca cho nhâ...
Fri, 3 Tháng 2, 2023 tại 1:55 CH
Base Schedule : Logic phân ca theo lịch cố định
- Để cài bật " Tự động phân ca theo lịch cố định " bạn thao tác Tại đây 1. Logic khi bật Tự động phân ca theo lịch cố định - Khi thiết lập v...
Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 3:27 CH