Base Payroll: Thiếu nhân sự trong chu kỳ tính lương in

Sửa đổi trên: Mon, 27 Tháng 6, 2022 tại 10:42 SA


Trường hợp nhân sự được tạo hồ sơ tại Base HRM nhưng trong chu kỳ lương tại Base Payroll chưa có nhân sự đó cần kiểm tra các dữ liệu sau:

a) Kiểm tra chính sách lương của nhân sự ở HRM

- Nhân sự cần được thêm chính sách lương tại HRM phù hợp với chính sách lương đang tạo bảng lương tại Base Payroll

- Các trường hợp thường xảy ra: Thiếu cài đặt chính sách lương, nhân sự thuộc chính sách lương khác với chính sách lương đang tạo tại Payroll

b) Kiểm tra ngày bắt đầu làm việc của nhân sự tại HRM

- Nếu ngày làm việc của nhân sự không thuộc trong chu kỳ của bảng lương thì bảng lương đó chưa cập nhật bạn nhân sự này.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.