Base Timesheet: Thêm quản lý từng lịch làm việc - Owner Timesheet in

Sửa đổi trên: Thu, 1 Tháng 6, 2023 tại 1:24 SA


Trong những trường hợp công ty có nhiều lịch làm việc, mỗi lịch cần có nhân sự quản lý riêng >> có thể cài đặt quyền Quản lý lịch làm việc - Owner timesheet cho những lịch làm việc đó. 

Để thao tác, bạn truy cập https://timesheet.base.vn/ hoặc Base Timesheet từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1:  Chọn "Tùy chỉnh"  >> Timesheet
Bước 2: Đưa con trỏ chuột vào ký hiệu .. của lịch làm việc >> chọn "Edit owner"Bước 3: Tag @username thành viên quản lý và chọn "Lưu lại"Lưu ý:

- Owner Timesheet có thể tính toán bảng công, chỉnh sửa dữ liệu công cho nhân sự trong lịch làm việc họ quản lý

- Chỉ Admin Timesheet và Owner mới có thể tạo chu kỳ tính công và thực hiện tính toán với bảng công Multiple Timesheet

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.