Base Checkin: Thêm dữ liệu chấm công từ file excel in

Sửa đổi trên: Wed, 8 Tháng 2, 2023 tại 9:07 SA


Trong thực tế, nhiều nhân sự không cần chấm công hoặc có chấm công theo các hình thức khác không trực tiếp sử dụng Base, cuối tháng hoặc cuối chu kỳ Quản lý thực hiện cập nhật các log chấm công cho các nhân sự đó tại Base Checkin. Để thực hiện nhanh, quản lý có thể sử dụng file excel để cập nhật bằng cách truy cập https://checkin.base.vn/ hoặc chọn Base Checkin từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn biểu tượng ".." => "Nhập excel"

Bước 2:  Tải file mẫu để nhập thông tin

Bước 3: Nhập thông tin vào file mẫu

- Employee ID: Mã nhân sự

- Name: Tên nhân sự

- Ngày tháng: điền từng ngày theo định dạng Ngày/Tháng/Năm và ở dạng Text

Lưu ý: Nhập dữ liệu từ ngày có log chấm công, không bắt buộc từ ngày đầu tiên của chu kỳ

Bước 4: Tại Base checkin, thực hiện cập nhật file

- Văn phòng: Chọn đúng văn phòng của các nhân sự cần nhập dữ liệu

- Xác định bằng:

+ Lựa chọn "Xác định bằng mã nhân viên" hoặc "Xác nhận bằng mã chấm công"

+ Bỏ qua dữ liệu đã có: nếu chọn hình thức này chỉ những ngày nhân sự chưa có log chấm công mới ghi nhận, những ngày đã có sẽ không ghi đè

+ Ghi đè dữ liệu đã có: nếu chọn hình thức này những dữ liệu ở file sẽ update hoàn toàn

- Chọn file excel: chọn file đã thực hiện tại bước 2

Chọn "Import" để thực hiện cập nhật dữ liệu.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.