Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 6/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 15 Tháng 7, 2022 tại 2:43 CH


1. Nâng cấp hệ thống báo cáo trong từng quy trình (HDSD):

* Những cập nhật mới:

- Thay đổi về giao diện báo cáo

- Cập nhật các lát cắt báo cáo, phản ánh chính xác mọi hoạt động thực tế của 1 quy trình dựa trên bảng chỉ số được cập nhật chi tiết hơn, từ đó người dùng có thể đưa ra quyết định


* Cụ thể, báo cáo 1 Workflow sẽ chia thành 4 tabs như sau:

 - Tổng quan: Báo cáo tổng quan tình trạng hoạt động của quy trình


-  Thống kê các giai đoạn: Thống kê chi tiết về nhiệm vụ và công việc ở mỗi giai đoạn


- Thống kê người thực thi mỗi giai đoạn: Thống kê chi tiết về nhiệm vụ theo trạng thái của mỗi người thực thi


- Người thực thi theo nhiệm vụ: Thống kê chi tiết về số lần giao nhiệm vụ theo trạng thái của mỗi người thực thi nhiệm vụ


2. Trang Nhiệm vụ của tôi, Công việc của tôi: hiển thị danh sách nhiệm vụ/ công việc theo deadline gần nhất

Thêm bộ sắp xếp theo

- Thời gian tạo: hiển thị sắp xếp Nhiệm vụ/Công việc theo thời gian tạo gần nhất 

- Thời gian cập nhật gần nhất: hiển thị sắp xếp Nhiệm vụ/Công việc theo thời gian cập nhật gần nhất 

- Thời hạn:

+ Với Nhiệm vụ/Công việc có thời hạn trùng nhau hoặc không có thời hạn thì sắp xếp theo ID nhiệm vụ/ công việc giảm dần 

+ Riêng với Nhiệm vụ tại Giai đoạn Done/Failed luôn hiển thị deadline là Không thời hạn, tuy nhiên nếu setup deadline cho 2 giai đoạn này thì chuyển nhiệm vụ vẫn sinh ra 1 deadline trên hệ thống và sẽ lấy deadline đó để sắp xếp 

- Thời gian kết thúc thực tế: hiển thị sắp xếp Nhiệm vụ theo thời gian chuyển đến giai đoạn Done/Failed và Công việc theo thời gian hoàn thành 

+ Với Nhiệm vụ/Công việc chưa hoàn thành thì xếp xuống dưới danh sách và sắp xếp theo ID giảm dần 

3. Tăng giới hạn Mô tả trường dữ liệu tùy chỉnh:

- Tăng giới hạn tối đa là 16,777,215 ký tự 

- Nếu nhập trường dữ liệu tùy chỉnh từ file excel thì giới hạn là 1023 kí tự


4. Khóa thao tác chỉnh sửa trường dữ liệu:

- Bổ sung thêm tùy chọn Giai đoạn kế tiếp

- Khi chọn tùy chỉnh này thì người thực thi chỉ có thể chỉnh sửa được trường tùy chỉnh của giai đoạn X+1 (với X là giai đoạn hiện tại). Quản trị hệ thống và quản trị quy trình vẫn có quyền chỉnh sửa.5. Cập nhật và xử lý lỗi trên bộ Editor (tool trong khung soạn thảo mô tả nhiệm vụ)

+ Chỉnh sửa đỉnh dạng lùi đầu dòng sau khi lưu 

+ Chỉnh sửa dạng order list dạng số sau khi lưuCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.