Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 6,7/2022 in

Sửa đổi trên: Mon, 18 Tháng 7, 2022 tại 10:50 SA


1. Cập nhật các trang báo cáo trên Wework

Những trang được cập nhật: Báo cáo hệ thống, Báo cáo Department, Báo cáo phòng ban/ dự án

+ Cho phép xuất danh sách tương ứng, giới hạn 3000 công việc 1 lần xuất

+ Hỗ trợ khi click vào từng con số trên báo cáo hiển thị ra popup danh sách công việc

+ Thêm phân trang với danh sách công việc dài, 20 công việc/ trang

+ Tìm kiếm tên công việc/ user trên popup

+ Xuất nhiệm vụ ra file excel theo điều kiện đã lọc


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.