Base Wework - Hướng dẫn nhân bản dự án/phòng ban in

Sửa đổi trên: Thu, 19 Tháng 10, 2023 tại 2:21 CH


Nhân bản dự án/phòng ban hỗ trợ việc tạo dự án/phòng ban mới nhanh chóng. Đồng thời, tính năng này còn hỗ trợ nhân bản lại những dữ liệu công việc của dự án/phòng ban cũ. Để thực hiện nhân bản dự án/phòng ban bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc chọn Base Wework từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn dự án/phòng ban cần nhân bản => chọn biểu tượng "..." trên góc phải => chọn "Các tùy chọn khác" => chọn "Nhân bản dự án" (với phòng ban hiện "Nhân bản phòng ban")

Bước 2: Chọn các thông tin nhân bản => "Nhân bản dự án"

- Tên dự án: Tên dự án mới sắp được tạo (hệ thống tự hiển thị tên mới theo tên cũ, bạn có thể chỉnh sửa lại)

- Nhân bản công việc:
+ Nhân bản tất cả công việc và nhóm công việc
+ Nhân bản Nhóm công việc
+ Không nhân bản công việc và nhóm công việc

- Giữ lại thông tin người giao: 
+ Có, giữ nguyên thông tin người giao việc; giữ nguyên người giao việc là người tạo công việc trong dự án gốc

+ Không, thiết lập TÔI là người giao việc: tất cả các công việc sẽ chuyển sang tên người nhân bản là người giao việc

- Giữ lại thông tin người nhận

+ Có, giữ nguyên thông tin người nhận việc
+ Không, bỏ trống thông tin người nhận việc: Công việc được nhân bản không kèm theo người được giao
- Giữ lại thông tin người theo dõi:
+ Có, giữ lại tất cả người theo dõi công việc

+ Không, bỏ trống thông tin người theo dõi

- Giữ lại thông tin hạn hoàn thành

+ Có, giữ nguyên thông tin hạn hoàn thành

+ Có giữ lại và thay đổi thêm thông tin hạn hoàn thành: thực hiện điền số giờ điều chỉnh cộng so với thời hạn cũ
+ Không. không thiết lập hạn hoàn thành cho công việc

- Giữ lại trường dữ liệu tùy chỉnh

+ Có, giữ lại trường dữ liệu tùy chỉnh

+ Không, xóa hếttrường dữ liệu tùy chỉnh

- Giữ lại checklist

+ Có, giữ lại checklist
+ Không, xóa hêt checklist
- Giữ lại công việc con
+ Có, giữ lại các công việc con đi kèm
+ Không, xóa các công việc con
- Giữ lại thông tin hạn hoàn thành của công việc con:
+ Có, giữ nguyên thông tin hạn hoàn thành
+ Không, không thiết lập hạn hoàn thành cho công việc con

- Ngoài ra, các dữ liệu "Người quản trị", "Thành viên dự án", "Tùy chọn chung", "Phân quyền sử dụng", "Danh sách nhãn", "Thiết lập webhook" có thể tích để chọn giữ lại hoặc bỏ tích để không giữ lại khi nhân bản.


Sau khi lựa chọn, bạn chọn "Nhân bản dự án" để hoàn thành nhân bản dự án mới.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.