Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 7/2022 in

Sửa đổi trên: Mon, 18 Tháng 7, 2022 tại 10:13 SA


1. Cấu hình cột: Bổ sung thêm các biến timeoff theo giờ để lấy dữ liệu từ các timeoff theo giờ sang bảng lương

Bổ sung các biến để lấy Tổng số phép sử dụng, Tổng số giờ sử dụng, Tổng số ca sử dụng, Tổng số point sử dụng của 3 loại timeoff theo giờ

* Tổng số phép sử dụng của loại timeoff Nghỉ phép năm theo giờ

annual_hour_tf_pto = (Số giờ timeoff / số giờ chuẩn) * (số công chuẩn/Standard points per day)

Lưu ý: Standard points per day được lấy từ trường Standard points per day (HRM) tại thời điểm tính lương chứ không lấy Standard points per day (HRM) tại thời điểm xin timeoff

* Tổng số giờ sử dụng của từng loại timeoff theo giờ

outside_hour_tf_hour

annual_hour_tf_hour

unpaid_hour_tf_hour

*Tổng số ca sử dụng của từng loại timeoff theo giờ

outside_hour_tf_shift

annual_hour_tf_shift

unpaid_hour_tf_shift

Tổng số point sử dụng của từng loại timeoff theo giờ

Số point = (Số giờ timeoff / số giờ chuẩn) * số công chuẩn

outside_hour_tf_point

annual_hour_tf_point

unpaid_hour_tf_point

Lưu ý: Các biến timeoff theo giờ này chỉ áp dụng cho các bảng công chạy mới. Các bảng công cũ đã chạy sẽ không lấy được giá trị của các biến này. Các bảng công của tháng này đã chạy mà muốn lấy giá trị các biến này cần chạy lại.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.