Base Workflow: Các lỗi thường gặp khi nhập trường dữ liệu dạng bảng vào nhiệm vụ in

Sửa đổi trên: Mon, 18 Tháng 7, 2022 tại 2:58 CH


1. IMPORT_HEADER_INVALID

- Nguyên nhân: Tiêu đề của cột chứa các kí tự : , " 

- Cách xử lý: xóa đi các kí tự đặc biệt này


2. INVALID_DATA

- Nguyên nhân: Cột là dạng dữ liệu [select] nhưng nội dung nhập vào không khớp

- Cách xử lý: kiểm tra và xử lý lại dữ liệu cột a, dòng 2, nhập dữ liệu đúng loại theo thiết lập

 

3. Cannot upload the file

- Nguyên nhân: nhập File không hợp lệ

- Cách xử lý: kiểm tra lại đuôi file, các cột dữ liệu trong file trùng khớp với hệ thống


4. Please enter data for the table

- Nguyên nhân: Nhập File rỗng

- Cách xử lý: kiểm tra lại file và nhập đủ dữ liệu bắt buộc

     

 

5. Row 3 is empty. Please enter data for the row

- Nguyên nhân: Import hàng ở giữa rỗng

- Cách xử lý: Kiểm tra lại dòng 3 trong file và nhập dữ liệu

     

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.