Base Workflow: Các lỗi thường gặp khi nhập file excel 1 nhiệm vụ, có nhiều trường bảng in

Sửa đổi trên: Mon, 18 Tháng 7, 2022 tại 3:37 CH


1. INVALID_CREATOR

- Nguyên nhân: Dòng 2, lỗi username của người tạo không tồn tại

- Cách xử lý: Kiểm tra lại username của người tạo ở dòng 2


2. EMPTY_NAME

- Nguyên nhân: Lỗi chưa nhập tên nhiệm vụ

- Cách xử lý: Kiểm tra lại cột tên nhiệm vụ và bổ sung dữ liệu


3. CANNOT_FIND_STAGE

- Nguyên nhân: Lỗi nhập sai hoặc nhập thiếu tên giai đoạn mà nhiệm vụ được nhập lên

- Cách xử lý: Kiểm tra lại tên giai đoạn cần hiển thị nhiệm vụ và sửa/ bổ sung cho đúng với trên hệ thống

 


4. CANNOT_FIND_FAILED_REASON

- Nguyên nhân: Lỗi nhập sai lý do thất bại khi nhập nhiệm vụ vào giai đoạn Failed

- Cách xử lý: kiểm tra các lí do thất bại đã tạo trên hệ thống và sửa lại cho đúng


5. EMPTY_FAILED_REASON

- Nguyên nhân: Lỗi chưa nhập lý do thất bại khi nhập nhiệm vụ vào giai đoạn Failed

- Cách xử lý: kiểm tra và bổ sung thêm lí do thất bại


6. Invalid input (custom filed)

- Nguyên nhân: Lỗi chưa nhập dữ liệu cho các trường dữ liệu không phải loại bảng, mà bắt buộc điền

- Cách xử lý: Kiểm tra trường "Điện thoại" và bổ sung dữ liệu


7. DATA_TABLE_REQUIRED

- Nguyên nhân: Lỗi khi trường dữ liệu loại bảng bắt buộc phải điền, có sheet nhưng không có dữ liệu hoặc không có sheet với tên sheet đúng dạng input-key

- Cách xử lý: kiểm tra lại dữ liệu và xử lý


8. Cannot leave empty row in sheet

- Nguyên nhân: Lỗi khi trong sheet dạng bảng có dòng trắng ở giữa

- Cách xử lý: xóa dòng trắng hoặc bổ sung dữ liệu đầy đủ


9.INVALID_DATA

- Nguyên nhân: Lỗi khi trường tùy chỉnh dạng bảng có trường select và giá trị được nhập không trùng với trường select nào

- Cách xử lý: Kiểm tra lại các giá trị tùy chọn của trường select và nhập đúng giá trị


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.