Webhook: Cài đặt tự động chỉnh sửa nội dung (Workflow) khi đề xuất được chỉnh sửa (Request) in

Sửa đổi trên: Sat, 23 Tháng 12, 2023 tại 11:43 SA


Trong trường hợp: Khi bạn tạo 1 nhiệm vụ A trong quy trình workflow, từ nhiệm vụ này sẽ tự động tạo ra 1 đề xuất B trên Request (dùng webhook). Sau đó người dùng chỉnh sửa nội dung trên Đề xuất B và đề xuất này được duyệt hoàn toàn, thì nhiệm vụ A tự động được cập nhật nội dung.

* Đầu tiên bạn cần cài Webhook chuyển dữ liệu tự động từ Workflow sang Request theo hướng dẫn tại đây

Sau đó, để cài đặt tự động thay đổi nội dung trên workflow, bạn thao tác theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tạo 1 trường tùy chỉnh ở quy trình bên Workflow là mã nhiệm vụ, có mã trường "job_id"

Lưu ý: Trường tùy chỉnh "mã nhiệm vụ" không cần bật bắt buộc, có thể không điền thông tin ở trường này khi tạo nhiệm vụ. Mục đích tạo trường nhằm link đúng mã nhiệm vụ sang Request và có cơ sở chuyển tiếp nhiệm vụ đó khi đề xuất được duyệt.

  • Bước 2: Tại nhóm đề xuất đang cài kết nối webhook, bạn cũng tạo 1 trường tùy chỉnh job_id  trùng với workflow ở Bước 1

Lưu ý: Input key (mã của trường dữ liệu) cũng cần là job_id


  • Bước 3: Sau khi thực hiện cài link webhook giữa 2 ứng dụng trên, bạn vào lại mục Quản lý Webhook Workflow để cài transformer có id của nhiệm vụ như ảnh dưới đây.

  • Bước 4: Tạo kết nối giữa API của nhiệm vụ chuyển tiếp với Request bằng cách truy cập vào "Chỉnh sửa" phần Webhook của Requesta. Cài 2 link API của nhiệm vụ chuyển tiếp và chỉnh sửa vào mục Webhook request Approved

Tham khảo link API của nhiệm vụ chuyển tiếp tại đây

https://workflow.base.vn/extapi/v1/job/edit 

b. Cài đặt Transformer giữa RequestAPI của Nhiệm vụ theo mẫu sau và ấn "Save"


 - access_token: link token của ứng dụng Workflow (link lấy từ Base Account của thành viên Owner > mục "Tích hợp với bên thứ ba")

- id: mã của nhiệm vụ


  • Bước 5: Sau cài đặt xong bạn sẽ tạo được dây liên kết theo trình tự : 

Tạo nhiệm vụ A >> Bắn webhook tạo đề xuất B tự động >> Chỉnh sửa đề xuất B và đề xuất này được duyệt hoàn toàn >> Nhiệm vụ A tự động update theo nội dung đã chỉnh sửa.

Lưu ý: Không được chỉnh sửa trường tùy chỉnh chứa mã id


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.