Base Request: Cập nhật tính năng tháng 8/2022 in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 8, 2022 tại 11:52 SA


1.Cập nhật các biến trong mẫu in để lấy người duyệt theo thứ tự duyệt thực tế của từng khối

- Mỗi khối người duyệt sẽ có biến sử dụng block_key đã sinh ra sẵn khi tạo.

 1. - Thông tin được in ra chỉ áp dụng khi có ít nhất 1 người duyệt khi thực hiện Chấp thuận đề xuất.
 2. - Danh sách biến được cập nhật:
 3. ${block_approvals_block key_name} : Danh sách tên 
 4. ${block_approvals_block key_username} : Danh sách username
 5. ${block_approvals_block key_title} : Danh sách job title 
 6. ${block_approvals_block key_date}: Danh sách ngày duyệt
 7. ${block_approvals_block key_datetime}: Danh sách ngày và giờ duyệt
 8. ${block_approvals_block key_note}: Danh sách ghi chú duyệt
 9. ${block_approvals_block key_name_username_title_datetime} : Danh sách tên người duyệt, username, vị trí công việc và ngày giờ duyệt trong thứ tự duyệt thực tế của đề xuất
 10. ${block_approvals_block key_name_username_title_datetime_note} : Danh sách tên người duyệt, username, vị trí công việc, note duyệt và ngày giờ duyệt trong thứ tự duyệt thực tế của đề xuất
 11. ${block_approvals_block key_name_username_title_datetime_note_textarea} : Danh sách tên người duyệt, username, vị trí công việc, note duyệt và ngày giờ duyệt trong thứ tự duyệt thực tế của đề xuất. Mỗi cụm thông tin của 1 người là 1 dòng

2.Thêm tùy chọn Bắt buộc nhập Ý kiến khi duyệt đề xuất

- Thiết lập trong từng nhóm đề xuất

- Cho phép lựa chọn hành động nào là bắt buộc nhập ý kiến người duyệt:

3.Thêm “Tiến trình của người duyệt” để hiển thị trạng thái thời gian theo SLA của từng người duyệt 


- Có thể biết được trạng thái hành động duyệt của từng cấp duyệt, dựa trên SLA đã được setup sẵn cho từng người.

- Click vào sẽ mở ra popup có các thông tin như sau:

+ Trạng thái: Trạng thái duyệt của người duyệt (hiển thị icon duyệt): 

 • Chấp thuận: icon tick màu xanh lá
 • Từ chối: icon X màu đỏ
 • Chờ duyệt: icon tròn màu xanh lá nếu đề xuất chưa được duyệt và đang trong thời hạn duyệt, màu cam nếu đề xuất chưa được duyệt nhưng đã quá thời hạn duyệt

+ Người duyệt: Danh sách người duyệt của mục “Người xét duyệt”

+ Trạng thái thời gian: Trạng thái về thời gian

 • Trong thời hạn (Thực tế SLA) bao gồm: đề xuất vẫn còn thời hạn để xử lý/ đề xuất không có SLA/  đề xuất đã xử lý đúng hạn.
 • Muộn: (Thực tế > SLA) bao gồm: đề xuất đã quá hạn nhưng chưa xử lý/ đề xuất đã quá hạn nhưng xử lý rồi

+ Thực tế/ SLA = Thực tế - SLA (xuất hiện khi thời gian của người duyệt quá hạn)

+ Thời hạn: Thời hạn của người duyệt

 • Deadline: giờ + ngày
 • Thời gian còn lại (sau khi đề xuất được chấp thuận hoàn toàn thì thời gian còn lại sẽ mất đi)
 • Không có SLA hiện "--"

4.Cập nhật giao diện làm nổi bật hơn những Ý kiến của người duyệt


5.Khi ủy quyền duyệt, người ủy quyền được tự động gắn theo dõi các đề xuất tạo ra

- Sau khi thiết lập ủy quyền trên Base Account, đề xuất tạo ra thì:

+ Người được ủy quyền sẽ vào luồng duyệt với vai trò thay thế người ủy quyền

+ Người ủy quyền sẽ được tự động thêm vào luồng Người theo dõi

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.