Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 8/2022 in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 8, 2022 tại 2:10 CH


1. Cho phép người nhận việc được nhân bản công việc sang dự án khác, mà dự án đó có quyền tạo công việc


2. Webhook: Thêm tranformer “deadline_datetime” để nhận dữ liệu thời hạn gồm cả ngày giờ khi chuyển dữ liệu giữa Request - Wework

- Thêm biến input webhook cho Wework : deadline_datetime là final key khi setup transformer 

- Từ app bắn webhook đi có thể setup transformer với: 

+ Giá trị mặc định: theo format ngày trước giờ sau

+ Trường tùy chỉnh loại Datetime: giá trị deadline ở công việc giống như giá trị đã nhập vào trường tùy chỉnh trên đề xuất 

+ Trường tùy chỉnh loại Date: giá trị deadline ở công việc là 23:59 của ngày đã nhập vào trường tùy chỉnh trên đề xuất

 + Trường tùy chỉnh loại Text/ Textarea: dữ liệu nhập vào trường tùy chỉnh trên đề xuất phải có format ngày trước giờ sau

Lưu ý: 

  • Nếu deadline_datetime có giá trị thì sẽ ưu tiên nhận trước, còn nếu không có thì sẽ lấy đến giá trị của deadline mặc định
  • Nếu dữ liệu khi nhập vào sai format ngày thì công việc sẽ nhận giá trị là Không thời hạn 
  • Nếu dữ liệu khi nhập vào sai format giờ và đúng ngày thì công việc sẽ nhận giá trị là 23:59 của ngày đúng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.